Disclaimer: About This Blog

THIS BLOG IS: my personal journey of how I am rethinking some of my spiritual beliefs.
THIS BLOG IS NOT: intended to point fingers at people who I think are wrong.
I do not believe the final judgement will be based on how many correct answers we get on a theology exam. I believe many people throughout history have had genuine relationships with our Lord and Saviour Jesus, despite holding questionable beliefs and practices. I make no claim to having it all figured out or being your judge. If we end up disagreeing over these topics I pray we can find a way to demonstrate grace.

Monday, October 4, 2010

Signs that say it all

OK, maybe a bit harsh... This is not a reall sign, and this is not what I believe.

But what if Calvinists actually wrote on their signage what they believe.

Many Calvinist theologians believe that God hates sinners.

If God hates sinners, shouldn't we? We are to strive to be about our Fathers business... follow Jesus... etc.

The logic is crazy... so I put "Fun-Da-Mental".

8 comments:

Dan Allen said...

Nice!

Jonathan said...

Well... actually none of it is very nice...

Christian's thinking God hates sinners, Christian's hating sinners, and me calling them out. None of it is nice.

But I'm glad you liked it, and I'll blame you for some of the inspiration. :)

Al said...

It's a church like that that puts the 'fun' back into fundamental. Or is it that puts the 'mental' into fundamental. Or maybe it's the 'dam'. Can't quite decide...

wieger kooistra said...

Dit is helemaal niet leuk , dit is verschrikkelijk .
Joh.3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad , Dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder , die in Hem geloofd , niet verloren ga , maar eeuwig leven hebbe..

God haat de zonde omdat zij haar oorsprong heeft in het rijk der duisternis .
Over satan en zijn demonen heeft God zich niet ontfermd , omdat hij een mensen moorder is vanaf het begin .

Maar van de zondaar- de mens heeft God gezegd dat Hij nooit zal laten varen het werk van zijn handen . De mens heeft zijn bestemming in de troon van God . God wil niet dat ook maar een verloren gaat , dus zijn in princiepe allen uitverkoren en hebben deel aan God's cadeau - Zijn zoon Jezus Christus - ieder mens kan geloven , want dat is een eigenschap die God ingeschapen heeft , de mens moet het echter wel in werking stellen en het koppelen aan de waarheid Gods ( het cadeau moet wel uitgepakt worden ) Als de mens totaal verdorven is , hoe zou ik mij bij ziekte aan de arts of verpleegster kunnen toevertrouwen ? Nogmaals God haat de zonde , maar heeft de zondaar onuitsprekelijk lief . Van kinderen zegt Jezus ook niet dat zij besmet zijn met erfzonde en erfsmet , maar hij zegt: laat de kinderen tot mij komen , want van hun is het Koninkrijk va God...

Bless you
Wieger Kooistra
Netherlands

Jonathan said...

Thanks Wieger for the comment. I agree with you.

God hates sin, but loves the sinner.
And we should have the same attitude as well.

Thanks,
God bless!

(google translate of Wieger)
This is not fun, this is terrible.
Joh.3: 16
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life ..

God hates sin because it originates in the realm of darkness.
About Satan and his demons, God did not pity, because he is a human moorder from the beginning.

But the sinner-man, God said that He will never abandon the work of his hands. The man has his destiny in the throne of God. God does not think there is a loss, so in principle they are all chosen and partake of God's gift - His Son Jesus Christ - every man can believe, because that is a trait that God-sheep, man must however be operation and linking to the truth of God (the gift must be unpacked) If man is totally depraved, how would I sickness to the doctor or nurse can trust? Again God hates sin but loves the sinner unspeakable. Jesus says of children not being infected with original sin and erfsmet, but he says: Let the children come to me because their is the kingdom of God ... va

Bless you
Wieger Kooistra
Netherlands

debarnevelder said...

Jammer dat ik geen Engels spreek en dus niet altijd alles begrijp , omdat Google niet foutloos vertaald en de zinsbouw ook verschillend is .
Toch wil ik proberen nog wat gedachten te delen . Wij zeggen vaak zo gemakkelijk dat de Christus voor onze zonden gestorven is en dat noemen we dan het Evangelie Joh 3:16 . en dat is waar, maar er was veel meer . Luk.1:74/75 Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden , Hem zouden dienen zonder vrees , in heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven . Om ons werd hij van God verlaten en citeerde aan het kruishout met luide stem : Mijn God , mijn God , waarom hebt Gij mij verlaten .opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden . God maakte hier een totale scheiding tussen de mens en de zonde.Hij heeft niet alleen onze zonde gedragen , maar werd tot zonde gemaakt , hij die zonder zonde was , werd de totaliteit van de zonde , niet alleen de onze, maar die der gehele wereld . Een ander facet is de losprijs , Hij gaf zijn leven als een losprijs voor velen . Losprijs aan Wie ? Adam , die geschapen was om te heersen , gaf door te zondigen de heerschappij weg aan satan en wij moesten eerst losgekocht worden om ons oorspronkelijk doel te kunnen bereiken . Een mens die door wedergeboorte het Koninkrijk Gods is binnengegaan , is opnieuw of van boven geboren om de heerschappij weer op zich te nemen . Jezus zegt :zie Ik heb u gemaakt tot een geslacht van Koningen en Priesters ook het ambt der verzoening is aan ons toevertrouwd. De meeste gelijkenissen gaan ook over het evangelie van Jezus Christus n.l het Koninkrijk .. in verband met de losprijs verwijs ik naar de koopman (de duivel) en de Schone, begeerlijke parel (De Christus )
Bij de verzoeking in de woestijn had hij dit ook reeds geprobeerd ,Als u voor mij knielt geef IK u al de koninkrijken der aarde , echter zonder resultaat . Later zou Hij zijn leven geven , als losprijs voor velen .Zo zij er nog veel meer facetten aan het werk van Christus.

Jonathan said...

(google translate)
"Too bad I do not speak English and do not always understand everything, because Google is not flawless translation and sentence structure is also different.
However, I want to try some thoughts to share. We often say so easily that Christ died for our sins and that we call the Gospel of John 3:16. and that's true, but there was much more. Luk.1: 74/75 That we are redeemed from the hand of our enemies, should serve him without fear, in holiness and righteousness all the days of our lives. To us he was forsaken by God and quoted on the tree with a loud voice: My God, my God, why hast thou forsaken me. That we would never leave. God made this a complete separation between man and zonde.Hij has not only carried our sins, but was made sin, he who is without sin, was the totality of sin, not just ours, but the whole world . Another facet is the ransom, he gave his life as a ransom for many. Who to ransom? Adam who was created to rule, given by sinning away the dominion of Satan and we first had to be redeemed in order to achieve our original goal. A man who through regeneration has entered the kingdom of God is born again or from above to rule again assumed WAY. Jesus says: I see thee to a lineage of Kings and Priests also the office of reconciliation entrusted to us. Most parables are also about the gospel of Jesus Christ, namely, the Kingdom .. related to the ransom I refer to the merchant (the devil) and the Fair, coveted pearl (The Christ)
In the temptation in the wilderness, he had not already tried, If you kneel before me I give you all the kingdoms of the earth, but without result. He would later give his life as ransom for many. So be many more facets to the work of Christ."

Jonathan said...

Thanks Debarnevelder for sharing that!